Het leerrecht en de leerplicht

Iedereen heeft het recht om te leren enĀ om zichzelf te ontplooien. De leerplicht werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat iedereen van dit recht zou kunnenĀ genieten. Ben je ingeschreven in een school, dan ben je verplicht om dagelijks de lessen bij te wonen.

De leerplicht vangt aan op 1 september van het kalenderjaar waarin een kind de leeftijd van 6 jaar bereikt. Wie vervroegd instapt in het eerste leerjaar is ook een jaartje vroeger leerplichtig.

Je bent leerplichtig tot de leeftijd van 18 jaar, of tot 30 juni van het kalenderjaar waarin je 18 wordt. Behaal je jouw diploma secundair onderwijs vroeger, bijvoorbeeld op de leeftijd van 16 jaar, dan ben je ook niet langer leerplichtig.

Kinderen en jongeren met een vreemde nationaliteit worden leerplichtig vanaf de 60ste dag na inschrijving in het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister van de gemeente.

Voldoe je niet aan de leerplicht, dan zullen de school en het CLB samen met jou en jouw ouders tot een oplossing proberen komen.

Ben je twee schooljaren na elkaar meer dan 30 halve dagen onwettig afwezig op school, dan wordt jouw schooltoelage door de overheid teruggevorderd.